Regulamin ALFAWEB
z dnia 1 kwietnia 2023 roku

I. O NAS

Strona internetowa pod adresem www.alfaweb.design jest platformą (dalej: „Platforma”) umożliwiającą Naszym klientom (dalej: „Klient”) zamówienie i zakup Projektów graficznych
(dalej: „Projekty”) takich jaki design stron internetowych i aplikacji, logotypy firmy lub
produktu oraz wszelkich innych typów grafik, od Nas (dalej: „ALFAWEB”).

Właścicielem i administratorem platformy jest ALFAWEB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-972) przy ul. Prymasa Augusta Hlonda 2A,
lok. 77, NIP: 9512557940, REGON: 524015585, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001010149 (dalej: „ALFAWEB”).

Informacje znajdujące się na Platformie nie stanowią oferty, chyba że Regulamin stanowi inaczej.

II. ZAMÓWIENIE PROJEKTU GRAFICZNEGO

Projekty, możesz zamówić przez Naszą stronę internetową lub kontaktując z nami bezpośrednio przez formularz kontaktowy lub e-mail.

Informacja zawarta w rozdziale „Express design/Choose a plan” niniejszej strony stanowi ofertę
w rozumieniu art. 66 polskiego Kodeksu Cywilnego.

Wszelkie ustalenia co do Projektu, warunków jego realizacji, terminów, płatności, odpowiedzialności i reklamacji zapadają między Tobą i ALFAWEB, tj. stronami umowy
zakupu Projektu (dalej: „Umowa”), w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy
lub korespondencji e-mail.

Do skuteczności Umowy o zakup Projektu wystarczy elektroniczne przyjęcie naszej oferty
oraz jej opłata
. Ale jeśli sobie tego życzysz, możemy podpisać umowę na piśmie. Prawa
autorskie do Projektu lub licencję nabywasz także bezpośrednio od Nas.

Płatność za Projekt jest wykonywana z góry (przelewem tradycyjnym lub za pośrednictwem Payssion). Ponosisz wszelkie koszty przelewu, w szczególności przy płatności z zagranicy. Momentem zapłaty wynagrodzenia jest data zaksięgowania go na rachunku odbiorcy. Do momentu zapłaty wynagrodzenia nie jesteśmy zobowiązani do przesłania Projektu. Termin realizacji umowy ulega przedłużeniu o czas opóźnienia w płatności.

Po przesłaniu plików źródłowych Projektu możemy – jeśli wymaga to niewielkiego nakładu pracy, dokonać prostych zmian w Projekcie np. zmiana tekstu i/lub kolorów w jego elementach.
Wszelkie natomiast prace dodatkowe, np. modyfikacje czy zmiany w Projekcie będą wymagały dodatkowego wynagrodzenia i ALFAWEB nie jest zobowiązany do ich wykonania bez uprzedniego ustalenia warunków.

W przypadku braku przez Ciebie płatności w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy ALFAWEB
ma prawo po uprzednim przypomnieniu Ci o płatności (w formie elektronicznej) odstąpić
od umowy w ciągu 60 dni od upływu terminu płatności, wysyłając Ci oświadczenie w formie elektronicznej.

III. PRAWA AUTORSKIE DO PROJEKTU

Klient nabywa pełnię autorskich praw majątkowych do Projektu. Możesz wówczas korzystać
z Projektu na wszelkich polach eksploatacji, bez ograniczenia, pamiętając o poszanowaniu autorskich praw osobistych autora Projektu. Pamiętaj, że do skutecznego nabycia autorskich praw majątkowych, konieczne jest zawarcie umowy na piśmie pod rygorem nieważności, co wynika z wymogów polskiego prawa autorskiego.

Nawet jeśli nabędziesz prawa autorskie majątkowe do Projektu, to ALFAWEB ma wieczyste
i nieodwołalne prawo do korzystania z Projektu bez ograniczeń czasowych, terytorialnych
i ilościowych, na polach eksploatacji takich jak: promocja, marketing, reklama Platformy
i innych stron internetowych lub platform, serwisów prowadzonych przez ALFAWEB, wyświetlanie Projektów na stronie internetowej, upoważniania do takiej eksploatacji innych podmiotów zależnych lub powiązanych.

IV. AKCEPTACJA REGULAMINU

Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu („Regulamin”) zawierasz z ALFAWEB umowę
o korzystanie z Platformy na warunkach określonych w Regulaminie. Akceptacja Regulaminu odbywa się w formie elektronicznej.

Korzystać z Platformy może osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych,
osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

V. PRAWA AUTORSKIE DO PLATFORMY

Wszelkie prawa autorskie i inne prawa własności (w tym intelektualnej i przemysłowej
do Platformy jak i wszelkich jej elementów) przysługują wyłącznie ALFAWEB. Nie otrzymujesz jakichkolwiek praw do Platformy. Jesteś zobowiązany do pełnego poszanowania i respektowania Naszych praw autorskich do Platformy, pod rygorem poniesienia odpowiedzialności prawem przewidzianej.

Nie wolno Ci rozpowszechniać lub publikować jak i udostępniać nieograniczonemu lub ograniczonemu gronu osób negatywnych komentarzy lub opinii na temat ALFAWEB w Internecie, na portalach społecznościowych, Facebook, Twitter, w e-mailach lub na forach internetowych, chyba że naruszenie Umowy przez ALFAWEB zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

ALFAWEB za wszelkie czynności związane z korzystaniem z Platformy nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności, z wyjątkiem swojej winy umyślnej. W przypadku zakupu u Nas Projektu ALFAWEB ogranicza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi jak i niewykonania lub nienależytego wykonania tylko do przypadków winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa. Okoliczność, że działanie lub zaniechanie, z którego szkoda wynikła, stanowiło niewykonanie lub nienależyte wykonanie istniejącego uprzednio zobowiązania (którego źródłem jest Regulamin, a także umowa o wykonanie Projektu), wyłącza roszczenie o naprawienie szkody z tytułu czynu niedozwolonego (art. 443 kodeksu cywilnego). Niniejsze wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności nie dotyczą konsumentów, wobec których ALFAWEB odpowiada na ogólnych zasadach przewidzianych w kodeksie cywilnym.

VII. POUFNOŚĆ

Jesteś zobowiązany jest zachować w tajemnicy wszystko to, czego dowiedziałeś się w związku z korzystaniem z Platformy, w szczególności sposób jej działania. Klauzula ta stanowi podjęcie przez ALFAWEB środków niezbędnych do zachowania objętych tajemnicą informacji i dokumentów w poufności w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

VIII. ROZWIĄZANIE UMOWY

W każdej chwili możesz zrezygnować bez żadnych konsekwencji z korzystania z Platformy wysyłając e-maila z rezygnacją na adres info@alfaweb.design jeśli jednak istnieją umowy, które realizujesz, to musisz je zakończyć i rozliczyć.

My możemy wykluczyć Cię z korzystania z Platformy ze skutkiem natychmiastowym (rozwiązanie umowy o korzystanie z Platformy bez wypowiedzenia) w przypadku istotnego naruszenia przez Ciebie przepisów Regulaminu lub obowiązujących przepisów, działania na szkodę ALFAWEB. Kwoty, które zostały przez Ciebie wpłacone na poczet niezrealizowanych umów, zostaną Ci zwrócone po potrąceniu kosztów odpowiadających wydatkom i nakładowi pracy ALFAWEB, zastrzegamy sobie prawo potrącenia kwot na zaspokojenie roszczeń odszkodowawczych przysługujących Nam z tytułu zdarzenia będącego podstawą rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

IX. ZMIANA REGULAMINU

ALFAWEB ma prawo zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej Platformy. O zamierzonej zmianie Regulaminu ALFAWEB zawiadamia Cię na 7 dni przed zamierzoną zmianą, drogą elektroniczną. Jeżeli w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia
nie złożysz oświadczenia o wypowiedzeniu, uważa się, że zmiany zostały przez Ciebie przyjęte
i obowiązują od dnia następnego po upływie tego terminu. Wypowiedzenie następuje przez zawiadomienie ALFAWEB na podany w zawiadomieniu o zamiarze zmiany Regulaminu adres poczty elektronicznej.

X. DANE OSOBOWE

Akceptując Regulamin wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez ALFAWEB Twoich danych osobowych podawanych podczas korzystania z Platformy dla celów korzystania z Platformy,
w tym negocjacji, zawarcia, wykonania i rozliczenia Umowy o zakup Projektu.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Korzystanie z Platformy, w tym także umowa o wykonanie Projektu z ALFAWEB podlega prawu polskiemu.

Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy rozpatruje wyłącznie sąd polski, właściwy
dla każdorazowej siedziby ALFAWEB. Jeśli siedziba ALFAWEB zostałaby przeniesiona za granicę, właściwy jest sąd właściwy dla m.st. Warszawy, dzielnica Wilanów. Jeśli jesteś konsumentem, spory rozpatruje sąd właściwy zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego (właściwość
ogólna lub przemienna).

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2023 r. i ma zastosowanie do ofert, które
zostały złożone od tego dnia, jak i do umów zawartych w wyniku tychże ofert.​